مدل های مرجع

مدل های مرجع

مدل های مرجع OSI

  1. لایه فیزیکی: به انتقال بیت های خام بر روی کانال ارتباطی مربوط می شود. در اینجا مدل طراحی با رابط های مکانیکی، الکتریکی، و رسانه انتقال فیزیکی که زیر لایه فیزیکی قرار دارند سروکار دارد.
  2. لایه پیوند داده: مبین نوع فرمت هاست شروع فریم، پایان فریم، اندازه فریم و روش انتقال فریم. وظایف این لایه شامل موارد زیر است:

مدیریت فریم ها، خطایابی و ارسال مجدد فریم ها، ایجاد تمایز بین فریم داده و کنترل و ایجاد هماهنگی بین کامپیوتر ارسال کننده و دریافت کننده داده ها. ادامه نوشته